DLACZEGO MY - uzasadniamy

#Trzymamy
rękę na pulsie

Nasze rozwiązania edukacyjne nie biorą się z powietrza. Od lat bacznie obserwujemy wyniki badań naukowych (m.in. w dziedzinach psychologii, kognitywistyki i neurodydaktyki), śledzimy trendy w edukacji, współpracujemy z wieloma instytucjami (naukowymi, edukacyjnymi). Pozostajemy też w stałym kontakcie z licznymi innowacyjnymi szkołami w Polsce i za granicą.

Metodykę w NoBell dopasowujemy do tego, co najnowsza nauka wie o mózgu, zapamiętywaniu, procesie uczenia się. Szkoła prowadzi też Instytut Innowacji Dydaktycznych, dzięki któremu wyniki prac naukowców mają faktyczne przełożenie na prowadzenie zajęć.

#Trzy filary

1

Aktualność

Świat nieustannie się rozwija. Każdy dzień przynosi zmiany, które wpływają na nasze życie. Ale przecież program nauczania liceum jest na tyle napięty, że nie ma czasu na nic innego…
Na pewno?
W NoBell Liceum osią większości lekcji i realizowanych projektów jest aktualność, teraźniejszość – w takim świetle, z uwzględnieniem tego, co aktualne, rozważane są zagadnienia, stawiane problemy. Po co komu zestaw muzealnych i nieprzydatnych na co dzień informacji o odległych czasowo epokach, dziełach sprzed setek lat czy wydarzeniach, o których tylko historycy pamiętają? W NoBell zmieniliśmy pewien tradycyjny porządek. Jeżeli uczyć się o Fenicjanach i ich wynalazku pieniądza, to tylko w kontekście współczesnych systemów walutowych, mechanizmów rynkowych i (jakżeby inaczej) z odniesieniem do kryptowalut, jak np. bitcoin. Jeśli czytać i omawiać średniowieczne czy oświeceniowe utwory literackie, to przede wszystkim z naczelnym pytaniem: „Co mówią o nas i naszym świecie dzisiaj? Jaką funkcję mogą pełnić dla mnie tu i teraz?”

„W NoBell Liceum do
ważnych wydarzeń z
kraju i ze świata
odwołujemy się co dzień”.

Staramy się kształcić świadomych obywateli, którzy zdają sobie sprawę, dlaczego na ulicach danego kraju pojawiają się protestujący, jakie skutki ekonomiczne niesie ze sobą wprowadzenie nowego programu socjalnego, jakie trendy panują na rynku pracy, jakie nowe technologie najszybciej się rozwijają.

2

Brak profili

Oferty edukacyjnej w NoBell Liceum nie ograniczamy do standardowych zestawów przedmiotów rozszerzonych (tradycyjnie nazywanych profilem humanistycznym, biologiczno-chemicznym czy matematyczno-informatycznym). Jedynym obowiązkowym przedmiotem rozszerzonym jest u nas język angielski, pozostałe możesz wybrać w dowolnej, odpowiadającej Ci konfiguracji. Oprócz języka angielskiego licealiści są zobowiązani wskazać jeszcze dwa rozszerzenia, ale osoby ambitne mogą rozszerzać przedmioty bez ograniczeń (oczywiście w miarę możliwości swoich oraz pod warunkiem dostępności miejsc).

Nie wiesz dzisiaj,
kim chcesz zostać
w przyszłości?

Nie przejmuj się. Będziesz mogła/ mógł zmienić swój początkowy wybór. Nasi nauczyciele oraz Twój tutor z chęcią porozmawiają z Tobą na ten temat, pomogą szukać własnej drogi.

3

Postawy i narzędzia

Naszym zdaniem przekazywanie uczniowi konkretnej porcji wiedzy wcale nie jest najważniejszym zadaniem szkoły. W cyfrowym świecie nieograniczonego dostępu do informacji o wiele ważniejszą misją jest wyposażanie ucznia w szereg postaw i umiejętności, które pozwolą mu odnaleźć się i świadomie funkcjonować w otaczającej go rzeczywistości. Zależy nam, aby licealista potrafił szybko znaleźć potrzebne mu informacje, by wiedział, jak się skutecznie uczyć, przede wszystkim jednak – żeby wiedział, po co się uczyć.

Kształtujemy postawy humanistyczne, na pierwszym miejscu stawiamy nawet nie człowieka, ale osobę. I niekoniecznie samą tylko wiedzę (która i tak szybko ulega dezaktualizacji). Stoimy na stanowisku, że dojrzałość to stan mentalny (indywidualny oraz społeczny) związany m.in. ze zdolnością do krytycznego myślenia, ale też ze znajomością i umiejętnością operowania własnym wnętrzem, emocjami.

„Chcemy sprawiać, by nasi uczniowie stawali się osobami nie tylko wykształconymi, ale nade wszystko mądrymi, pełnymi empatii i zrozumienia”.

Również, by potrafili korzystać z własnego rozumu i swych emocji bez obcego kierownictwa, bez potrzeby kogoś z zewnątrz, kto im powie, co i jak myśleć. Wiemy, że tylko połączenie rozwoju intelektualnego z rozwojem emocjonalnym może być miernikiem autentycznej dojrzałości, tak jednostkowej (osobowej), jak i zbiorowej (społecznej).

W osiągnięciu powyższych celów pomaga nam cały szereg inicjatyw: Spotkania z Ciekawym Człowiekiem, Klub Przedsiębiorcy, Doradztwo Zawodowe, Psychologia Stosowana, Program Praktyk, Kontakt z Biznesem i Uczelniami i wiele innych. Nie jesteśmy szkołą zamkniętą tylko w murach jednego budynku. W ogóle nie potrafimy być szkołą w jakikolwiek sposób zamkniętą. Dla nas cały świat jest szkołą, to znaczy sferą oferującą nieskończone możliwości poznawania, dowiadywania się i rozwijania samego siebie.

#Indywidualny
plan rozwoju (IPR)

Jedną z najbardziej cenionych współcześnie kompetencji jest umiejętność tworzenia własnego planu działania, wyboru sposobów jego realizacji, konsekwencja w doprowadzaniu go do końca oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane wybory. Chcąc wykształcić w naszych licealistach takie kompetencje, a także uwzględniając indywidualne potrzeby każdego z nich, zrezygnowaliśmy z gotowego, narzucanego odgórnie planu nauczania, jednolitego dla wszystkich uczniów. Zamiast tego uczniowie NoBell Liceum na poszczególnych przedmiotach tworzą indywidualne plany rozwoju na każdy miesiąc.

Rolą nauczyciela jest wsparcie tego procesu, podpowiedzenie, czy plan jest za mało, a może za bardzo ambitny. Prowadzący przedmiot staje się w ten sposób tutorem w danym obszarze wiedzy. Dbamy też o podsumowania poszczególnych etapów nauki oraz wzajemną, grupową inspirację – uczniowie opowiadają o swoich planach, relacjonują ich realizację, dzielą się napotkanymi trudnościami, zastosowanymi metodami i źródłami wiedzy, z których korzystali. Każdy uczeń ma przy tworzeniu swego indywidualnego planu rozwoju wsparcie wychowawcy i psychologa.

#Kontakty…

…z nauką (uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych)
Nie jest łatwo w 16. czy 17. roku życia decydować o całej swojej przyszłej ścieżce rozwoju, karierze. Nie jest łatwo wybierać jedną spośród tysiąca dróg. Ale warto próbnie przejść się kilkoma z tych szlaków, warto sprawdzić, czy ta konkretna ścieżka rzeczywiście jest dla mnie. Warto testować pomysły na siebie. I warto je odrzucać, jeżeli po prostu nam nie odpowiadają. Między innymi z tych powodów w NoBell współpracujemy z różnymi uczelniami wyższymi. Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich – nie tylko otwartych wykładach, ale również w ćwiczeniach i wykładach przeznaczonych dla studentów danego wydziału.

Jak inaczej będziesz mogła, będziesz mógł sprawdzić, czy to, co Cię interesuje, na pewno jest wystarczająco fascynujące, by poświęcić temu – po maturze – kilka lat życia? A jeżeli tak, jeżeli to jest właśnie to, czyż uczestnictwo w uniwersyteckich zajęciach już teraz nie jest jednym z lepszych sposób, by podkręcić swoją pasję? Albo by poznać, „czym to się je”, wejść zawczasu w całą tę problematykę, sposób myślenia, a potem na maturze i podczas rekrutacji na studia po prostu wiedzieć, o czym mówisz?

…z biznesem (praktyki w przedsiębiorstwach)
Szkoła, na każdym szczeblu nauczania, nie powinna być samotną wyspą. Szczególnie na poziomie liceum warto dbać o regularny kontakt ze światem biznesu. Wykorzystując między innymi potencjał rodziców, dbamy o to, aby nasi licealiści mieli styczność z realiami pracy w różnych zawodach i w różnych sektorach rynku, żeby wiedzieli, z czym wiąże się prowadzenie firmy, z jakimi trudnościami mierzy się przedsiębiorca. Zachęcamy uczniów do aktywnego poszukiwania staży i praktyk – tak, aby już w liceum zaczęli poznawać rynek pracy, zderzali wiedzę teoretyczną z narzędziami, które są cenne dla pracodawców.

#Ścieżki
wiedzy

Projekt all-inclusive
Nic tak nie utrwala wiedzy, jak stosowanie jej w praktyce. Praktyka nie musi jednak oznaczać wyłącznie doświadczeń przeprowadzanych w laboratorium czy po prostu w sposób fizyczny (chociaż dobrze jest przećwiczyć geometrię na zajęciach praktyczno-technicznych, wycinając w drewnie co tylko przyjdzie do głowy, a do czego przyda się umiejętność obliczania pola powierzchni oraz znajomość wszelkich miar i kątów).
Interdyscyplinarność, na którą kładziemy nacisk w NoBell, oznacza jednoczesne realizowanie różnych lekcji przedmiotowych, ale w obrębie określonego, w miarę wspólnego pola tematycznego lub problemowego. Oznacza łączenie poszczególnych elementów „naukowej układanki”, rozparcelowanej na odrębne przedmioty.

„Uczniowie zaczynają dzięki temu postrzegać naukę jako całość, dostrzegają jej interdyscyplinarny, ale i wieloobszarowy charakter”.

Dzięki temu poszczególne przedmioty przestają funkcjonować jako odrębne, zamknięte dziedziny wiedzy, stają się elementami zbioru pod hasłem „wiedza”. Uczniowie zaś nabywają umiejętności przekładania i stosowania wiedzy przyswojonej na jednym przedmiocie do zjawisk, problemów omawianych na innym.

Kto powiedział, że nie można połączyć geograficznej wędrówki po Półwyspie Iberyjskim z hiszpańskojęzycznymi tekstami o kulturze i sztuce regionów, praktyczną nauką gotowania potraw kuchni hiszpańskiej, oglądaniem ekranizacji „Don Kichota”, zajęciami z plastyki inspirowanymi hiszpańskimi malarstwem i rzeźbą (wrażliwość J. Miró, eksperymenty P. Picassa), a także z lekcją muzyki poświęconą rozmaitym stylom la musica española? Czy naprawdę niemożliwe jest uzupełnienie lekcji biologii poświęconej powstawaniu komórek nowotworowych lekturą „Oskara i Pani Róży” É.-E. Schmitta, następnie zaś inscenizacją powieści w szkolnym Teatrze No Place, debatą na temat współczesnych zagrożeń chorobami nowotworowymi oraz organizacją poświęconej tej problematyce inicjatywy społecznej? U nas można.

Tak rozumiana interdyscyplinarność pozwala na eksplorację nie tylko książek, ale otaczającej rzeczywistości, co czyni z niej niezwykle efektywne narzędzie dydaktyczne.

My wkładamy palce do kontaktu
Tworzymy szkołę, która nie boi się trudnych wyzwań, a takim jest niewątpliwie praktyczne nauczanie matematyki, biologii, fizyki czy chemii. W NoBell te przedmioty nie są jedynie zestawami obcobrzmiących, abstrakcyjnych terminów, definicji, wzorów i równań.

Do przedmiotów ścisłych można podejść w sposób kreatywny, nieszablonowy. Ich nauka nie musi sprowadzać się wyłącznie do rozwiązywania kolejnych ćwiczeń, testów i zadań. Można natomiast pozwolić uczniom na wykonywanie własnych doświadczeń chemicznych, fizycznych czy biologicznych. Mogą przecież dokonywać rozdziału elektroforetycznego białek i DNA w żelu agarozowym. Mogą prowadzić obserwację procesu technologicznego produkcji piwa. Albo badać charakterystykę prądowo-napięciową oraz sprawność różnych źródeł światła.

„W NoBell kształtujemy umiejętności rozwiązywania problemów. Dlatego nie zależy nam na suchej podręcznikowej wiedzy”.

Na samych podręcznikach też nam zresztą specjalnie nie zależy. Wiedza ma o tyle wartość, o ile możemy i potrafimy jej użyć, gdy tego potrzeba. Wiemy z doświadczenia, że uczniowie bardzo szybko wpadają w zachwyt nad zjawiskami naturalnymi, jeżeli tylko pokazać im je w sposób niestereotypowy. Błyskawicznie zaczynają się zastanawiać, zadają pytania, chcą więcej sprawdzać, eksperymentować. Budzi się w nich duch nauki. Wzory i formuły przychodzą same.

Dzień przestrzeni

„Time is your most precious resource”.

W kalendarzu szkolnym (tak nauczycieli, jak uczniów) niełatwo znaleźć czas na coś ekstra. Mimo to w NoBell Liceum nie sądzimy, że najważniejszym zadaniem licealisty jest spędzenie określonej liczby godzin w sali lekcyjnej, podczas gdy nauczyciel podawczo prezentuje kolejne porcje materiału. Dużo ważniejszy może okazać się czas przeznaczony na refleksję, planowanie dalszych działań, konsultację z tutorem, wychowawcą lub którymś z nauczycieli, albo na powtórzenie danego materiału. Ale także na praktyki w firmie z branży, w której uczeń może w przyszłości pracować. Albo wizyta na uczelni, na której będzie studiował. Spotkanie z przedsiębiorcą, który opowie o realiach swojej pracy, swoich trudnościach i porażkach.

„Dzień przestrzeni” to sfera indywidualnego wyboru. W ten dzień uczeń może podjąć decyzję, czy woli zostać w szkole, iść na praktyki do danej firmy lub spędzić czas na zajęciach uniwersyteckich. To także czas na rozwój kulturalny, inicjatywy uczniowskie. U nas jest na to przestrzeń. Cały dzień, co tydzień.

NoBellowskie aktywiza(k)cje
NoBell to miejsce, gdzie nieustannie coś się dzieje. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny nie mamy Dnia Wagarowicza, ale są za to
Oskarki
– uczniowie piszą scenariusze, reżyserują, grają i kręcą filmy, które potem oglądamy (a także oceniamy) wspólnie podczas uroczystej Oskarkowej Gali. Pod koniec roku odbywa się
TADA
– Tydzień Artystycznego Ducha Akademii, pełen występów w różnych konwencjach i formach. Jego częścią jest Wieczór Teatralny, podczas którego uczniowie wystawiają sztuki przygotowane na tyle profesjonalnie, że nie powstydziłyby się ich deski niejednego teatru. W ramach akcji
Szpik pozwala ujść życiem
prowadzimy prelekcje promujące dawstwo szpiku i walkę z białaczką.
Regularnie organizujemy w szkole nocowania,
podczas których działa szkolny DKF, zwyczajowo gramy też wtedy w brydża. Poza tym organizujemy debaty, aukcje, A to tylko część naszych aktywności. Pomysłów nam nie brakuje!