REKRUTACJA - podejmij wyzwanie

Jedną z najważniejszych misji NoBell Liceum jest stworzenie społeczności o szczególnym charakterze. Dlatego też kandydaci na licealistów biorą udział nie tylko w testach wiedzy, ale także w zadaniu grupowym i rozmowie kwalifikacyjnej.

W procesie rekrutacji oceniamy „nobellowskość” przyszłych licealistów, tj. ich sposób patrzenia na świat, kompetencje społeczne, podejście do kwestii własnego rozwoju, wyznawane idee, wartości, gotowość do wychodzenia poza schematy, otwartość na zmianę, na nowości, na inność. Doceniamy laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad, ale bierzemy też pod uwagę inne osiągnięcia i aktywności: sportowe, artystyczne, wolontariat.

Szkoła prowadzi rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:

*W przypadku rekrutacji wewnętrznej uczniowie nie przystępują do testów, a otrzymują od nauczycieli prowadzących punkty referencyjne.

TESTY
Pierwszy jest test z języka angielskiego i jest on obowiązkowy dla wszystkich. Drugi test może być (do wyboru) z języka polskiego lub matematyki. Ponadto uczennica/ uczeń wybiera jeszcze jeden przedmiot, z którego chce napisać trzeci test. Trzecim przedmiotem może być język polski lub matematyka (pod warunkiem, że ten przedmiot nie został wybrany na drugi test).

Rekrutacja zewnętrzna

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
  2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
  3. Przedstawienie oceny z zachowania za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/ 2019.
  4. Przystąpienie do trzyetapowego egzaminu wstępnego.

Rekrutacja wewnętrzna

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
  2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
  3. Przedstawienie punktów referencyjnych uzyskanych od nauczycieli prowadzących + wybrany przedmiot (j. angielski + dwa wybrane przedmioty).
  4. Przedstawienie rekomendacji wychowawcy dotyczącej zachowania.
  5. Przystąpienie do dwuetapowego egzaminu wstępnego (zadanie grupowe oraz rozmowa kwalifikacyjna).