REKRUTACJA - podejmij wyzwanie

Jedną z najważniejszych misji NoBell Liceum jest stworzenie społeczności o szczególnym charakterze. Dlatego też kandydaci na licealistów biorą udział nie tylko w testach wiedzy, ale także w zadaniu grupowym i rozmowie kwalifikacyjnej.

W procesie rekrutacji oceniamy „nobellowskość” przyszłych licealistów, tj. ich sposób patrzenia na świat, kompetencje społeczne, podejście do kwestii własnego rozwoju, wyznawane idee, wartości, gotowość do wychodzenia poza schematy, otwartość na zmianę, na nowości, na inność. Doceniamy laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad, ale bierzemy też pod uwagę inne osiągnięcia i aktywności: sportowe, artystyczne, wolontariat.

Szkoła prowadzi rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:

*W przypadku rekrutacji wewnętrznej uczniowie nie przystępują do testów, a otrzymują od nauczycieli prowadzących punkty referencyjne.

Rekrutacja zewnętrzna

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
  2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
  3. Przedstawienie oceny z zachowania za pierwszy semestr roku szkolnego 2022/ 2023.
  4. Przystąpienie do trzyetapowego egzaminu wstępnego.

Rekrutacja wewnętrzna

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
  2. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
  3. Przedstawienie punktów referencyjnych uzyskanych od nauczycieli prowadzących + wybrany przedmiot (j. angielski + dwa wybrane przedmioty).
  4. Przedstawienie rekomendacji wychowawcy dotyczącej zachowania.
  5. Przystąpienie do dwuetapowego egzaminu wstępnego (zadanie grupowe oraz rozmowa kwalifikacyjna).
#Terminy

TERMINARZ REKRUTACJI

19 czerwca
2021 r.

TESTY I ZADANIE GRUPOWE
sobota, w godzinach 10:00 – 15:00

21 – 24 czerwca
2021 r.

INDYWIDUALNE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE
poniedziałek – czwartek

28 czerwca
2021 r.

PRZESŁANIE WYNIKÓW REKRUTACJI
poniedziałek

TESTY

Pierwszy jest test z języka angielskiego i jest on obowiązkowy dla wszystkich. Drugi test może być (do wyboru) z języka polskiego lub matematyki. Ponadto uczennica/ uczeń wybiera jeszcze jeden przedmiot, z którego chce napisać trzeci test. Trzecim przedmiotem może być język polski lub matematyka (pod warunkiem, że ten przedmiot nie został wybrany na drugi test).

Wszystkie prace egzaminacyjne pozostają anonimowe – zostaną opatrzone specjalnym kodem i w takiej postaci będą sprawdzane przez członków komisji rekrutacyjnej.

W dniu egzaminu kandydatka/ kandydat musi mieć ze sobą: legitymację szkolną, czarny lub niebieski długopis, linijkę lub ekierkę.

Wszystkie wstępne egzaminy pisemne zostaną specjalnie przygotowane przez nauczycieli Szkoły NoBell.

Podczas oceniania egzaminów komisja rekrutacyjna, poza standardową wiedzą z zakresu programu szkoły podstawowej, dodatkowo będzie premiować kreatywne myślenie (czego wyrazem mogą być niebanalne odpowiedzi).

Zwolnienia z egzaminów

Z części testowej egzaminów wstępnych z danego przedmiotu (TESTY) zwolnione będą następujące osoby:

1. Laureatki/ laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty:
z j. polskiego, matematyki, historii, WOS, biologii, chemii, fizyki, geografii, a także olimpiad przedmiotowych i konkursów organizowanych przez inne instytucje (decyzję dotyczącą akceptacji wyników z konkretnego konkursu czy olimpiady podejmuje komisja rekrutacyjna). Są one/ oni zwolnione/ zwolnieni z całości egzaminów pisemnych (tj. z testów) i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów (300 pkt).

2. Finalistki/ finaliści konkursów z w/w przedmiotów organizowanych przez Kuratorium Oświaty są zwolnione/ zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu i otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

3. Osoby, które posiadają certyfikat Cambridge First, Advanced, Proficiency lub inny certyfikat na poziomie B2 lub wyższym są zwolnione z testu z języka angielskiego.

4. Wszystkie osoby wymienione w punktach 1-3 są zobowiązane do złożenia w sekretariacie Szkoły najpóźniej 2 dni przed danym egzaminem kopii stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia z testu.

ZADANIE GRUPOWE

Kandydatki/ kandydaci zostaną podzielone/ podzieleni na kilkuosobowe zespoły oraz poproszone/ poproszeni o wykonanie jednego bądź kilku różnych zadań.

Na tę część egzaminu wstępnego radzimy przyjść „na luzie”. Można być w stroju codziennym.

Każda kandydatka i każdy kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów podczas realizacji zadania grupowego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Radzimy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas niej kandydatka/ kandydat prezentuje projekt* (tj. opowiada o nim), który chciałaby/ chciałby zrealizować, będąc uczennicą/ uczniem NoBell Liceum.

Komisja rekrutacyjna poprosi również kandydatkę/ kandydata o krótką (kilkuminutową) prezentację swoich osiągnięć. Mogą one należeć do rozmaitych aspektów i dziedzin życia, mogą to być osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, społeczne, ale mogą być też jakiekolwiek inne. Rozmowa kwalifikacyjna to etap, podczas którego kandydatka/ kandydat ma szansę zaprezentować swoją osobowość, zainteresowania, pasje. Forma prezentacji jest dowolna – może mieć charakter ustny, ale można też wykorzystać inne formy wyrazu (film, nagrania audio, formy plastyczne etc.).

Kandydaci mogą również zostać zapytani o powody, dla których wybrali NoBell Liceum.

Podczas tego etapu egzaminu wstępnego można maksymalnie zdobyć 100 punktów.

Kwestią, którą komisja rekrutacyjna będzie również brała pod uwagę na wszystkich etapach postępowania rekrutacyjnego, będzie kandydatki/ kandydata „nobellowskość”. Jej/ jego sposób patrzenia na świat, podejście do kwestii własnego rozwoju, wyznawane idee, wartości, gotowość do wychodzenia poza schematy, otwartość na zmianę, na nowości, na inność.

*Przez „projekt” rozumiemy pomysł własnej inicjatywy. Może ona dotyczyć tylko osoby kandydatki/ kandydata, ale może też zakładać działanie zespołowe. „Projekt” może obejmować autorski program rozwoju w danej dziedzinie czy tematyce, pomysł na założenie zespołu (naukowego, artystycznego, sportowego etc.), podjęcia inicjatywy o charakterze społecznym. Niniejsze uwagi są tylko wskazówkami, liczymy na kreatywność kandydatek i kandydatów.