Regulamin programu stypendialnego

w No Bell Liceum

1. „Miejsce stypendialne”, zwane poniżej „stypendium”, związane jest z obniżką czesnego w No Bell Liceum.

Stypendium może być różnej wysokości i będzie każdorazowo ustalane z uwzględnieniem dochodu przypadającego na członka rodziny uczennicy/ucznia.

Stypendium będzie przyznawane na cały okres nauki w No Bell Liceum.

Warunki utrzymania przez uczennicę/ucznia stypendium są następujące:

 • średnia ocen minimum 4,5;
 • ocena zachowania minimum dobra.

2. Decyzje o przyznaniu miejsc stypendialnych podejmowane są na podstawie:

 • wyników testów przeprowadzonych w No Bell Liceum;
 • rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem;
 • udokumentowanych ocen wraz z oceną zachowania, wystawionych przez szkołę, do której w danym roku szkolnym uczęszczała uczennica/uczęszczał uczeń;
 • ostatniego świadectwa szkolnego
 • wzięcia udziału w tygodniu próbnym w No Bell Liceum (z wyłączeniem sytuacji, kiedy stypendium będzie przyznawane w lipcu bądź sierpniu – w takiej sytuacji uczennica/uczeń nie musi brać udziału w tygodniu próbnym).
 • odpowiedniego podania złożonego w sekretariacie Szkoły wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego o wysokości dochodów rodziców/opiekunów, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym.

2.1 Uczennica/ uczeń są zobligowani do przystąpienia do testów sprawdzających jej/jego wiedzę z języka polskiego i matematyki, a także języka angielskiego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

2.2 Podanie powinno zawierać informacje o sytuacji rodzinnej uczennicy/ucznia, wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz innych okolicznościach uzasadniających prośbę o przyznanie stypendium. Informacje zawarte w podaniu powinny być poświadczone za pomocą następujących dokumentów:

 • kopii potwierdzonego w urzędzie rocznego zeznania podatkowego o wysokości dochodów rodziców/opiekunów, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym;
 • oświadczenia, że powyższe dochody odzwierciedlają całość dochodów rodziny.

Podania o przyznanie stypendium niezawierające stosownej dokumentacji nie będą pozytywnie rozpatrywane.

Podania i wszelkie dokumenty z nimi związane stanowią dokumentację Szkoły
i są przechowywane przez cały okres nauki uczennicy/ucznia w szkole.

Szkoła może poprosić o dodatkowe udokumentowanie sytuacji rodzinnej i finansowej uczennicy/ucznia.

2.3 Tydzień próbny odbywa się tylko podczas szkolnego cyklu dydaktycznego, tj. od września do czerwca.

Podczas tygodnia próbnego:

 • uczennica/uczeń ma możliwość zorientować się, czy odnajduje się w realiach szkoły No Bell Liceum;
 • nauczyciele mają możliwość bliższego poznania uczennicy/ucznia.